Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Rusza Program Stypendiów Pomostowych 2023!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

stypendia 

Maturzyści 2023 mogą ubiegać się o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku.

Maturzyści 2023 mogą ubiegać się o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Każda rekomendacja to szansa na roczne stypendium w wysokości 7000 zł. 💰
Konkurs jest skierowany do mieszkańców dolnośląskich miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Osoby z rekomendacją FEM mogą składać wnioski o stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).
📅 Wnioski należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny FEM do 28 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Tutaj można pobrać:
📎 Wniosek o rekomendację 2023
Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:
📋 Oświadczenie o sytuacji materialnej kandydata (patrz poniżej: "Informacje dodatkowe")
Koniecznie należy zapoznać się z:
📜 Regulaminem dla segmentu 2 XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2023-2024
🔐 Klauzulą informacyjną dla członków rodzin kandydatów na stypendystów
Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. regulaminu oraz poniższe kryteria. Kandydaci muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: ✅
Muszą być maturzystami 2023 roku, tzn. zdać maturę i ukończyć szkołę średnią w roku szkolnym 2022-2023.
Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2023 kwoty 2443 zł brutto na osobę.
Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców.
Osiągnęli na maturze wynik minimum 100 punktów.
Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane na polskiej państwowej uczelni.
🔍 O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. Nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.
ℹ️ Informacje dodatkowe ważne przy kompletowaniu załączników do wniosku:
Jeśli kandydat posiada rodzeństwo uczące się, konieczne jest załączenie kserokopii legitymacji szkolnej. Jeśli rodzeństwo studiuje, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni.
Prosimy o sprawdzenie, czy kandydat uwzględnił wszystkich członków rodziny oraz ich dochody.
W przypadku kandydata, którego rodzina osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, prosimy o przedstawienie zaświadczenia o wysokości tych dochodów z gospodarstwa wydane przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata.
Tryb wyboru kandydatów:
Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób z tą samą liczbą punktów, pierwszeństwo uzyska kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie i podejmujący studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.
🌐 Szczegóły dotyczące Programu i zasady aplikowania o stypendium w przypadku otrzymania naszej rekomendacji dostępne są na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Link do strony Programu: www.stypendia-pomostowe.pl
fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!