Przedsiębiorstwo społeczne
Systemowe

Polityka prywatności i cookie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polityka prywatności

Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokła­damy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeń­stwo. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej: Polityką) ma na celu wyjaśnienie oraz poinformowanie m. in. na jakich zasadach i w jakim celu będą przetwarzane Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies, jak wygląda polityka prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o administratorze, rozumie się przez to Fundację „Aktywizacja Bez Granic” z siedzibą w Warszawie.

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem serwisu https://www.aktywizacjabezgranic.pl/ oraz danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000821895, NIP 7010967569 zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”.

Z Administratorem możliwy jest kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

W celu należytej ochrony danych osobowych Fundacja „Aktywizacja Bez Granic”  powołała Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można skontaktować się  mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:

 • upubliczniania profili podopiecznych i ich opiekunów prawnych – na podstawie art. 9 ust 2 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy darowizny w przypadku darczyńców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności rozliczenia darowizny;
 • w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z realizacją działalności statutowej Administratora, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzn. cele wewnętrzne związane z działalnością Fundacji, w tym cele dowodowe, sprawozdawcze, analityczne i statystyczne.

Okres przetwarzania danych

 • Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO – prawo do potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe dotyczące Pana/Pani, jeżeli ma to miejsce, do dostępu do Pana/Pani danych oraz pozyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO – prawo do wniosku o sprostowanie danych osobowych oraz ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO – prawo przysługuje w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o usunięcie danych w sytuacji m. in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy przetwarzanie jest prawnym obowiązkiem Administratora – prawo to przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO – prawo do wstrzymania przetwarzania danych na warunkach wskazanych w przepisach prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO – prawo do przeniesienia danych do innego konkretnie wskazanego Administratora – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia serwisu https://www.aktywizacjabezgranic.pl/, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu generowania statystyk, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne.

Serwisy społecznościowe

 

Prowadzimy profile w ramach serwisów społecznościowych, Facebook oraz LinkedIn. 

Korzystamy z usług oferowanych przez takich dostawców jak , Meta (Facebook) oraz LinkedIn w związku z czym pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych wskazanych wyżej.

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym.
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w serwisach społecznościowych Facebook i LinkedIn, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook oraz LinkedIn.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności dostawców, z których usług korzystamy:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy

LinkedIn - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Polityka cookies

 • Informacje ogólne

Serwis https://www.aktywizacjabezgranic.pl/ korzysta z plików cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu https://www.aktywizacjabezgranic.pl/ oraz są wykorzystywane w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” z siedzibą w Warszawie.

 • Rodzaje cookies i cel ich wykorzystywania

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności. Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

 • sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;

Administrator wykorzystuje pliki cookies między innymi w celu:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – pliki cookies statystyczne;

W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies, użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale „Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na jego urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik może również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musi pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez niego preferencje mogą zostać utracone, w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposobu zarzadzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych:

- Google Chrome;

- Mozilla Firefox; 

- Microsoft Internet Explorer;

- Microsoft Edge;

- Opera;

- MacOS Safari i Safari.

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!